Regulamin Opinii

REGULAMIN DODAWANIA OPINII NA TUZZLE.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania Opinii Użytkowników Zarejestrowanych na temat produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego Tuzzle.pl, prowadzonym przez 123 Solutions z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 20/68, zwanym dalej Tuzzle.
 2. Użytkownik Zarejestrowany przesyłając do Sklepu Internetowego Tuzzle.pl Opinię do produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Opinią Użytkownika Zarejestrowanego jest wypowiedź umieszczona przez niego na stronie Tuzzle.pl zwanej dalej Sklepem Internetowym, ściśle powiązana z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi - produkt, którego zakup jest lub był możliwy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników, Tuzzle nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności oraz zaakceptowanego przez Użytkownika Regulaminu Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady publikowania opinii

 1. Opinia wraz z Oceną zostaną opublikowane na Stronie pod nazwą Użytkownika Zarejestrowanego wskazaną przez niego jako „Imię/Pseudonim” w terminie do 2 dni roboczych od ich dodania przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 2. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym czasie zwrócić się do Tuzzle z prośbą o usunięcie treści Opinii, wysyłając wiadomość na adres e-mail puzzle@tuzzle.pl. Tuzzle zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Opinii. Odmowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga uzasadnienia przez Tuzzle.
 3. Wszystkie Opinie podlegają moderacji przez Tuzzle przed ich opublikowaniem w Sklepie Internetowym. Tuzzle zastrzega sobie prawo do nieopublikowania, jeśli Opinia ta narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Tuzzle ma prawo skontaktowania się z Zarejestrowanym Użytkownikiem w celu wyjaśnienia treści dodanej przez Użytkownika Zarejestrowanego Opinii.
 5. Dodając Opinię, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że:
  - jest wyłącznym autorem Opinii;
  - przysługują mu wszelkie prawa do Opinii, w tym ewentualne prawa autorskie, licencje, wszelkie zgody wymagane przepisami prawa, umożliwiające wykorzystanie treści Opinii zgodnie z Regulaminem;
  - treść dodanej przez niego Opinii nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej;
  - treść Opinii, jak również dodana Ocena wyrażają jego subiektywne odczucia co do danego produktu dostępnego w ramach Sklepu Internetowego;
  - faktycznie używał produktu, o którym wyraził Opinię
  - poprzez dodanie Opinii oraz dokonanie Oceny wyraża zgodę na publikowanie treści Opinii oraz Oceny wraz z wybraną przez Użytkownika Zarejestrowanego Imieniem/Pseudonimem, w innych publicznie dostępnych kanałach komunikacji Tuzzle, w tym w szczególności w ramach mediów społecznościowych należących do Tuzzle, na stronach serwisów internetowych wydawanych przez 123 Solutions.
 6. Opinia powinna dotyczyć wyłącznie bezpośrednio opiniowanego produktu oraz subiektywnych wrażeń Użytkownika Zarejestrowanego związanych z jego stosowaniem.
 7. Opinia nie powinna:
  - zawierać treści sprzecznych z prawem, w szczególności być obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, rasistowska, dyskryminująca, oszczercza lub propagująca przemoc;
  - być nieprawdziwa ani wprowadzająca w błąd;
  - zawierać nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów;
  - naruszać ani ograniczać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku;
  - zawierać informacji poufnych ani danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres czy numer telefonu;
  - zawierać technicznie szkodliwych elementów, takich jak wirusy komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki;
  zawierać niepotrzebnych znaków;
  - zawierać osadzonych linków do zewnętrznych stron internetowych;
  wymieniać konkretnych cen;
  - zawierać krytycznych komentarzy w odniesieniu do innych Opinii lub ich autorów;
  - zachęcać do zakupów u podmiotów konkurencyjnych,
  - zawierać treści nie odnoszących się do opiniowanych produktów,
  wykorzystywać w nieautoryzowany sposób cudzej nazwy, adresu e-mail lub firmy.
 8. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie wykorzystywać Opinii do celów propagandowych, pozyskiwania klientów, nagabywania lub promowania, zarówno w celach zawodowych, handlowych, jaki i w celach politycznych (wiadomości reklamowe, treści „spamowe” lub odniesienia do innych produktów, ofert handlowych lub stron internetowych ).
 9. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie wymogów stawianym Opinii, Tuzzle zastrzega sobie prawo do odmowy jej publikacji.
 10. Użytkownik Zarejestrowany przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Użytkownika Zarejestrowanego Opinii.
 11. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość dodania Opinii oraz dokonania Oceny za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na karcie recenzowanego produktu w Sklepie Internetowym. Dodanie Opinii może nastąpić również po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem do wyrażenia opinii na temat produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Tuzzle.pl:
  Dokonanie Oceny następuje za pomocą funkcjonalności formularza dodawania Opinii poprzez zaznaczenie odpowiedniej liczby gwiazdek (od jednej do pięciu).
  W celu dodania Opinii, Użytkownik Zarejestrowany powinien:
  - uzupełnić wszystkie pola formularza, oznaczone jako pola obowiązkowe (*), tj. dokonać Oceny i wpisać treść Opinii;
  - zaakceptować Regulamin;
  - nacisnąć przycisk „Wyślij”.
  Opinie domyślnie wyświetlane są w porządku chronologicznym, od najnowszych do najstarszych.
  W określonych przypadkach, prezentowane Opinie mogą być oznaczone ikoną - zieloną odznaką - oznacza Opinię dodaną przez zweryfikowanego klienta, tj. osobę, która zakupiła dany produkt w Sklepie Internetowym i w celu dodania Opinii wykorzystała zaproszenie do wystawienia opinii lub adres email podany podczas zakupu produktu.
  Tuzzle nie zapewnia, że Opinie, które nie posiadają wyżej opisanej ikony pochodzą od osób, które używały danego produktu lub go nabyły.

§ 3 Prawa autorskie

 1. Użytkownik Zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z dodaną przez siebie Opinią. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do zwolnienia Tuzzle ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych osób.
 2. Z chwilą opublikowania Opinii, Użytkownik Zarejestrowany udziela Tuzzle niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii oraz Oceny, jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, na następujących polach eksploatacji:
  - utrwalania i powielania dowolną techniką;
  - wykorzystywania w promocji lub w reklamie dotyczącej działalności Tuzzle
  umieszczania na stronach internetowych i intranetowych oraz we wszelkich publikacjach dotyczących Tuzzle w Polsce oraz poza jej granicami;
  - wykorzystywania we wszystkich materiałach marketingowych Tuzzle w Polsce oraz poza jej granicami;
  - prawa do publicznego udostępniania dowolnymi kanałami publikacji lub dystrybucji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  - wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing);
  - łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami;
  - dokonywania modyfikacji bez naruszenia treści Opinii oraz wprowadzania zmian wymaganych przez specyfikę Internetu, w tym urządzeń mobilnych, prawo wykorzystania w różnym
 3. Licencja obejmuje prawo zezwalania na korzystanie z opracowań Opinii i rozporządzanie opracowaniami Opinii (prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań dzieła) na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 4. W zakresie, w jakim Użytkownik Zarejestrowany jest podmiotem autorskich praw osobistych do Opinii, zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Tuzzle prawa do nadzoru autorskiego. Dodanie Opinii jest równoznaczne ze zgodą na jej udostępnienie publiczności.

§ 4 Postanowienia końcowe

Tuzzle zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Koszyk
Wielorabaty dla PuzzleLoversów | ZAWSZE DARMOWA WYSYŁKA
Użyj kuponu “DzienDziecka” aby otrzymać 40,00 zł rabatu!
Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zacznij pisać by wyszukać produkt.